• TSYM magazine

Сomet \\ NOVEMBER 2020 - VOL1
MUA: Lyalkin Artem @artmlyalkin

Photo: Vladislava Geletko @vladageletko

Model: Diana Rakhimova @di_keinname