• TSYM magazine

DARK AUTUMNPhoto: GENNADY KASATKIN @sutewsky

Model: NADJA L. SOMMER @nadjagram