• TSYM magazine

Diffusion \\ NOVEMBER- SENSUAL - VOL1
Model: Katya Bakat @katyabakat

Photo: Igor Malakhov @igor__malakhov

Publicist: Jerry Shandrew @ShandrewPR