• TSYM magazine

Freedom 20/21Stylist: Anastasia Voropaev @nastasiya_vr

Photo: Ilya Zakharin @zakharin.ph

Model: Nika Shybalko @s_n1ka