• TSYM magazine

Gold \\ MARCH - SENSUAL - VOL3
Photo: Anastasya Lyskowets @lyskowets_portrait

Model: Vika Kaminskay @vikaminskaya_model

Location: ash2noll @ash2noll

Lighting director: Nikolay Lozhkin