• TSYM magazine

Russian style \\ NOVEMBER 2020 - VOL3
Photo: Daria Fedorova @fedariya

Hair/MUA: Daria Plotnikova @daryadarya23

Model: Victoria Borisova-Ganyushina @_victoria_borisova_

Video: George Ganyushin @georgyganyushin

Fashion: Mask sword @Mask_sword

Location: Podvorye Restaurant @podvorye_restaurant