• TSYM magazine

Sensual dreams \\ DECEMBER - SENSUAL - VOL2


Photo: Nadja Zheksimbaeva @zheks.photography

Stylist & Model: Elena Macherret @elena.macherret