• TSYM magazine

Veronika \\ NOVEMBER- SENSUAL - VOL1Photo: Denis Kipkaev @deniskatula

Model & MUA: Veronika @malyaffka_v

Hair: Vera Kostyrina @dreads_bad_and_boujee